Elke maand zullen wij onder de naam “In de Hoek” een stuk publiceren met daarin volgens ons interessante tucht uitspraken. Normaliter laten wij hierin zowel uitspraken van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (klachten tegen Gerechtsdeurwaarders) en de Raad van Discipline (klachten tegen Advocaten) de revue passeren. Na de vorige publicatie zijn er echter geen nieuwe uitspraken vanuit de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gepubliceerd. Deze keer dus alleen enkele interessante uitspraken over advocaten.

Advocaten

Recht om vanuit de gevangenis met je advocaat te bellen

In beginsel heeft elke gedetineerde het recht om op gezette tijden te bellen met zijn of haar advocaat. Deze klacht heeft echter betrekking op het feit dat de advocaat veel en langdurig contact met zijn gedetineerde cliënt heeft onderhouden via de mobiele telefoon. Dit terwijl hij wist dat het gebruik van een mobiele telefoon door een gedetineerde in een penitentiaire inrichting niet is toegestaan. De advocaat heeft erkend verkeerd te hebben gehandeld en heeft zijn excuses gemaakt. In de houding van de advocaat ten opzichte van het hem gemaakte verwijt ziet de raad aanleiding te volstaan met het opleggen van een waarschuwing. Uitspraak

Wel factureren en declareren, maar niet werken voor je geld

De advocaat in deze kwestie is ingeschakeld om klaagster bij te staan bij haar echtscheiding. Nadat klaagster een eigen bijdrage heeft voldaan heeft de advocaat haar nogmaals om een eigen bijdrage gevraagd. Klaagster is in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard omdat haar advocaat het griffierecht niet heeft voldaan. Tevens zou haar advocaat een kort geding instellen tegen haar ex-man om een wijziging in de alimentatie te vorderen. Ondanks het feit dat klaagster aan haar financiële verplichtingen heeft gedaan heeft haar advocaat dit nagelaten. De advocaat heeft daarna nergens meer op gereageerd. Ook tijdens de behandeling van de klacht heeft de advocaat, na herhaaldelijk te zijn opgeroepen, niet gereageerd. Voldoende reden voor de raad om de advocaat van het tableau te schrappen. Uitspraak

Advocaat geeft niet thuis

Ook in de beoordeling van deze klacht heeft de advocaat, ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen, niet gereageerd. Het bleek voor klager onmogelijk om contact te krijgen met zijn advocaat en de advocaat kwam niet opdagen op een gemaakte afspraak. Vanwege het feit dat de advocaat de klager aan zijn lot heeft overgelaten en vanwege zijn tuchtrechtelijke verleden wordt hem de maatregel van schorsing voor de duur van 26 weken opgelegd. Uitspraak

Wie niet horen wil, moet maar voelen

In deze uitspraak wordt de advocaat verweten dat er met ingang van 2009 niet is voldaan aan het behalen van de verplichte opleidingspunten. De raad heeft eerder hierom de maatregel van schrapping opgelegd. Nu het hof in het hoger beroep onvoldoende bewijzen heeft ontvangen waaruit blijkt dat er iets niet zou kloppen of dat de advocaat zijn leven zou hebben verbeterd wordt de maatregel van schrapping van het tableau bekrachtigd. Uitspraak.

Schorsing vanwege niet tijdig stuiten

De raad heeft de advocaat in deze kwestie eerder al de maatregel van onvoorwaardelijke schorsing voor 2 weken opgelegd. Het hof acht het ernstig laakbaar dat de advocaat zijn cliënte niet heeft ingelicht over het aanstaande verstrijken van de verjaringstermijn en haar niet de mogelijkheid tot stuiting van de verjaring heeft voorgehouden. De advocaat verweert zich in het hoger beroep door aan te geven dat zijn cliënte hier geen schade van heeft ondervonden omdat de claim toch “niet haalbaar” zou zijn. Het hof geeft te kennen dat dit niet afdoet aan hetgeen de advocaat terecht wordt verweten en bekrachtigt de maatregel van schorsing van 2 weken. Uitspraak