Dat er bij KEI een ‘reset’ plaatsvindt, is volgens advocaten en gerechtsdeurwaarders onvoldoende. Zij maken zich zorgen over de herstart. Er is relatief veel aandacht voor de interne automatisering en te weinig voor de samenwerking binnen de keten. Een Regiebureau Rechtsketen moet KEI vlottrekken.

Dat schrijven Silex – een samenwerkingsverband tussen advocatenkantoren dat zich richt op het bevorderen van digitaal procederen voor alle advocaten – en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) – een informatieknooppunt voor gerechtsdeurwaarders, lokale overheden, advocaten en andere organisaties in het publieke domein. Samen trekken zij op om KEI te verbeteren.

In april liet de Raad voor de rechtspraak weten dat de ambities voor KEI drastisch worden teruggeschroefd. De rechtspraak is zich met KEI zelf voorbijgelopen, zei Frits Bakker toen, de voorzitter van de Raad. Het digitaliseren van juridische processen is te complex gebleken.

Een ‘herbezinning’ juichen Silex en SNG toe, maar dan moeten niet dezelfde fouten worden gemaakt. Volgens beide organisaties heeft de samenwerking tussen de verschillende schakels van de juridische rechtsketen in het begin binnen KEI weinig aandacht gekregen. De focus van de rechtspraak lag vooral bij de interne ambities: er werd gedacht vanuit de (automatisering van de) rechtspraak en niet vanuit de totale keten. Ook zijn slechts beperkt ervaringen gedeeld om zo effectief mogelijk te werken.

Later is dat wel verbeterd. Silex en SNG spreken in een gezamenlijk persbericht van een ‘duidelijke ontwikkeling vanuit het KEI-programma richting meer afstemming met ketenpartners’. Maar voldoende is dat niet: er zijn nog steeds geen signalen dat een ketenregie wordt ingericht waar alle ketenpartners samen aan de toekomst van de rechtsketen werken. Ketenregie vinden Silex en SNG noodzakelijk om de rechtsketen zo goed en effectief mogelijk in te richten ten bate van de rechtzoekenden in Nederland.

Met de ‘reset’ van KEI en de omvorming daarvan naar de Informatievoorzieningsorganisatie rechtspraak (IVO) ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een vervolgstap in de samenwerking met de ketenpartners, denken Silex en SNG. Ketensamenwerking en ketenregie zorgen volgens hen voor verbetering van de dienstverlening aan de rechtzoekende, administratieve lastenverlichting, betere efficiency van de keten en versnelde innovatie. Ze pleiten ervoor een ‘Regiebureau Rechtsketen’ op te richten, dat de regie moet voeren om de digitalisering van de rechtsketen efficiënt en effectief te realiseren. Op korte termijn zou een ketenmanager moeten worden benoemd, die kan verkennen welke ketenbenadering het meest succesvol is.

Bron: www.mr-online.nl